Openingstijden

Verkoopvoorwaarden

Bij dezen zijn wij zo vrij u mede te delen, dat onze leverings- en betalingsvoorwaarden als volgt luiden:

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. De levertijden worden slechts bij benadering opgegeven.
 3. Wanneer er zich prijsverhogingen mochten voordoen, dan houden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan u in rekening te brengen.
 4. De ter restauratie of omlijsting aangeboden zaken vallen automatisch onder de dekking van de door ons speciaal voor dit doel aangegane verzekering. Opdrachtgever verplicht zich tot volledige medewerking in geval een beroep dient te worden gedaan op bedoelde verzekering.
 5. De verzending geschiedt op de wijze als door ons wordt aangegeven. Wenst u de zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor uw rekening.
 6. Betalingen dienen kontant te geschieden, zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking.
 7. Bij te late betaling wordt in rekening gebracht een rente van 10% 's jaars, ingaande 6 weken na factuurdatum.
 8. Wanneer wij kosten moeten maken om onze vordering te incasseren dan komen deze steeds voor uw rekening.
 9. Onder de kosten genoemd onder punt 8 zijn ook begrepen de kosten van onze juridische adviseur, aan welke adviseur wij een provisie dienen te vergoeden van tenminste 15% der vordering. Deze 15% zijn buiten de eventuele door onze juridische adviseur te maken gerechts- en executiekosten.
 10. Indien de order twee maanden na gereedkomen niet is afgehaald, brengen wij deze in rekening. Tevens zijn wij na deze periode van twee maanden gerechtigd de aan ons ter bewerking verstrekte zaken naar eigen inzicht op te slaan, waarbij de kosten van opslag voor uw rekening zijn. Iedere aanspraak op de betreffende zaak vervalt indien u niet binnen 1 jaar na onze melding van het gereed zijn van uw opdracht op geen enkele wijze aanspraak heeft gemaakt op uw eigendom.
 11. Wij zijn gerechtigd de aan ons ter bewerking verstrekte zaak/zaken onder ons te houden tot het moment van algehele voldoening van alle kosten die wij ter uitvoering van de opdracht hebben moeten maken.
 12. Bovenstaande is van toepassing tenzij, anders overeengekomen.


Geschillen voortvloeiende uit onze overeenkomst worden onderworpen aan de beslissing van de rechter in het ressort waar u woont of gevestigd bent.

This site is built with CamelFW.